قیمت ورق آجدار

محصول ضخامت ابعاد وزن آلیاژ کارخانه مبدا موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حد اقل خرید بروز رسانی
ورق آجدار روس 2 2 100*200 cm 32 ST37 روس تهران موجود 31,800 2021/04/11
ورق آجدار چین 2 2 100*200 cm 32 ST37 چین تهران موجود 31,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 2 2 100*200 cm 32 ST37 ترکیه تهران موجود 29,700 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 2 2 100*200 cm 32 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 31,700 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 2 2 125*250 cm 50 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 31,800 2021/04/11
ورق آجدار روس 2 2 125*250 cm 50 ST37 روس تهران موجود 31,800 2021/04/11
ورق آجدار چین 2 2 125*250 cm 50 ST37 چین تهران موجود 31,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 2 2 125*250 cm 50 ST37 ترکیه تهران موجود 29,700 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 3 3 100*200 cm 48 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 18,700 2021/04/11
ورق آجدار روس 3 3 100*200 cm 48 ST37 روس تهران موجود 18,700 2021/04/11
ورق آجدار چین 3 3 100*200 cm 48 ST37 چین تهران موجود 18,700 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 3 3 100*200 cm 48 ST37 ترکیه تهران موجود 18,700 2021/04/11
ورق آجدار روس 3 3 125*250 cm 75 ST37 روس تهران موجود 18,700 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 3 3 125*250 cm 75 ST37 ترکیه تهران موجود 18,700 2021/04/11
ورق آجدار چین 3 3 125*250 cm 75 ST37 چین تهران موجود 18,700 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 3 3 125*250 cm 75 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 18,700 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 4 4 100*200 cm 64 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار روس 4 4 100*200 cm 64 ST37 روس تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار چین 4 4 100*200 cm 64 ST37 چین تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 4 4 100*200 cm 64 ST37 ترکیه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 4 4 125*250 cm 100 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 4 4 125*250 cm 100 ST37 ترکیه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار چین 4 4 125*250 cm 100 ST37 چین تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار روس 4 4 125*250 cm 100 ST37 روس تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 5 5 100*200 cm 80 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار روس 5 5 100*200 cm 80 ST37 روس تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار چین 5 5 100*200 cm 80 ST37 چین تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 5 5 100*200 cm 80 ST37 ترکیه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 5 5 125*600 cm 300 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار روس 5 5 125*600 cm 300 ST37 روس تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 5 5 125*600 cm 300 ST37 ترکیه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار چین 5 5 125*600 cm 300 ST37 چین تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 5 5 150*600 cm 360 ST37 ترکیه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار چین 5 5 150*600 cm 360 ST37 چین تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 5 5 150*600 cm 360 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار روس 5 5 150*600 cm 360 ST37 روس تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 6 6 100*200 cm 96 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار روس 6 6 100*200 cm 96 ST37 روس تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار چین 6 6 100*200 cm 96 ST37 چین تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 6 6 100*200 cm 96 ST37 ترکیه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 6 6 125*600 cm 360 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار روس 6 6 125*600 cm 360 ST37 روس تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار چین 6 6 125*600 cm 360 ST37 چین تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 6 6 125*600 cm 360 ST37 ترکیه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار چین 6 6 150*600 cm 432 ST37 چین تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 6 6 150*600 cm 432 ST37 ترکیه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار روس 6 6 150*600 cm 432 ST37 روس تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 6 6 150*600 cm 432 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 8 8 125*600 cm 480 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار روس 8 8 125*600 cm 480 ST37 روس تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار چین 8 8 125*600 cm 480 ST37 چین تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 8 8 125*600 cm 480 ST37 ترکیه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 8 8 150*600 cm 576 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 8 8 150*600 cm 576 ST37 ترکیه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار چین 8 8 150*600 cm 576 ST37 چین تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار روس 8 8 150*600 cm 576 ST37 روس تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 10 10 125*600 cm 600 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار روس 10 10 125*600 cm 600 ST37 روس تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار چین 10 10 125*600 cm 600 ST37 چین تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 10 10 125*600 cm 600 ST37 ترکیه تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار فولاد مبارکه 10 10 150*600 cm 720 ST37 فولاد مبارکه تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار روس 10 10 150*600 cm 720 ST37 روس تهران موجود 34,700 2021/04/11
ورق آجدار چین 10 10 150*600 cm 720 ST37 چین تهران موجود 34,800 2021/04/11
ورق آجدار ترکیه 10 10 150*600 cm 720 ST37 ترکیه تهران موجود 34,800 2021/04/11