قیمت ورق آجدار

محصولضخامتابعادکارخانهانبارموجودیقیمتبروز رسانی
ورق آجدار2 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود19,520 تومان1399/04/10 09:53
ورق آجدار2 mm100*200 cmروستهرانموجود19,520 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار2 mm100*200 cmچینتهرانموجود19,520 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار2 mm100*200 cmترکیهتهرانموجود19,520 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار2 mm125*250 cmفولاد مبارکهتهرانموجود19,520 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار2 mm125*250 cmروستهرانموجود19,520 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار2 mm125*250 cmچینتهرانموجود19,520 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار2 mm125*250 cmترکیهتهرانموجود19,520 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار3 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود17,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار3 mm100*200 cmروستهرانموجود17,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار3 mm100*200 cmچینتهرانموجود17,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار3 mm100*200 cmترکیهتهرانموجود17,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار3 mm125*250 cmفولاد مبارکهتهرانموجود17,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار3 mm125*250 cmروستهرانموجود17,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار3 mm125*250 cmچینتهرانموجود17,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار3 mm125*250 cmترکیهتهرانموجود17,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار4 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود19,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار4 mm100*200 cmروستهرانموجود19,540 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار4 mm100*200 cmچینتهرانموجود19,550 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار4 mm100*200 cmترکیهتهرانموجود19,530 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار4 mm125*250 cmفولاد مبارکهتهرانموجود19,520 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار4 mm125*250 cmروستهرانموجود19,530 تومان1399/04/10 09:57
ورق آجدار4 mm125*250 cmچینتهرانموجود19,550 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار4 mm125*250 cmترکیهتهرانموجود19,530 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار5 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود20,540 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار5 mm100*200 cmروستهرانموجود20,540 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار5 mm100*200 cmچینتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار5 mm100*200 cmترکیهتهرانموجود20,520 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار5 mm125*600 cmفولاد مبارکهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار5 mm125*600 cmروستهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار5 mm125*600 cmچینتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار5 mm125*600 cmترکیهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار5 mm150*600 cmفولاد مبارکهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار5 mm150*600 cmروستهرانموجود20,520 تومان1399/04/10 09:58
ورق آجدار5 mm150*600 cmچینتهرانموجود20,500 تومان1399/04/07 13:24
ورق آجدار5 mm150*600 cmترکیهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm100*200 cmروستهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm100*200 cmچینتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm100*200 cmترکیهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm125*600 cmفولاد مبارکهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm125*600 cmروستهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm125*600 cmچینتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm125*600 cmترکیهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm150*600 cmفولاد مبارکهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm150*600 cmروستهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm150*600 cmچینتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار6 mm150*600 cmترکیهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار8 mm125*600 cmفولاد مبارکهتهرانموجود20,530 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار8 mm125*600 cmروستهرانموجود13,940 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار8 mm125*600 cmچینتهرانموجود13,900 تومان1399/04/10 10:00
ورق آجدار8 mm125*600 cmترکیهتهرانموجود13,910 تومان1399/04/10 10:00
ورق آجدار8 mm150*600 cmفولاد مبارکهتهرانموجود13,990 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار8 mm150*600 cmروستهرانموجود13,920 تومان1399/04/10 09:59
ورق آجدار8 mm150*600 cmچینتهرانموجود13,920 تومان1399/04/10 10:00
ورق آجدار8 mm150*600 cmترکیهتهرانموجود13,910 تومان1399/04/10 10:01
ورق آجدار10 mm125*600 cmفولاد مبارکهتهرانموجود15,750 تومان1399/04/10 10:01
ورق آجدار10 mm125*600 cmروستهرانموجود15,690 تومان1399/04/10 10:01
ورق آجدار10 mm125*600 cmچینتهرانموجود15,680 تومان1399/04/10 10:01
ورق آجدار10 mm125*600 cmترکیهتهرانموجود15,630 تومان1399/04/10 10:01
ورق آجدار10 mm150*600 cmفولاد مبارکهتهرانموجود15,730 تومان1399/04/10 10:01
ورق آجدار10 mm150*600 cmروستهرانموجود15,690 تومان1399/04/10 10:01
ورق آجدار10 mm150*600 cmچینتهرانموجود15,690 تومان1399/04/10 10:01
ورق آجدار10 mm150*600 cmترکیهتهرانموجود15,660 تومان1399/04/10 10:01