قیمت ورق روغنی

محصولابعادوزنکارخانهآلیاژانبارموجودیقیمتبروزرسانی
ورق روغنی 0.4 mm100*200 cm6 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,560 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 0.4 mm100*200 cm6 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,550 تومان1399/04/14 09:26
ورق روغنی 0.4 mm100*200 cm6 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,560 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 0.4 mm100*200 cm6 کیلوچینST12تهرانموجود18,560 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 0.5 mm100*200 cm8 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,370 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 0.5 mm100*200 cm8 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,370 تومان1399/04/14 09:26
ورق روغنی 0.5 mm100*200 cm8 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,360 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 0.5 mm100*200 cm8 کیلوچینST12تهرانموجود18,360 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 0.6 mm125*250 cm15 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,300 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 0.6 mm125*250 cm15 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,300 تومان1399/04/14 09:26
ورق روغنی 0.6 mm125*250 cm15 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,300 تومان1399/04/14 09:30
ورق روغنی 0.6 mm125*250 cm15 کیلوچینST12تهرانموجود18,300 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 0.7 mm100*200 cm11 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,290 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 0.7 mm100*200 cm11 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,290 تومان1399/04/14 09:26
ورق روغنی 0.7 mm100*200 cm11 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,290 تومان1399/04/14 09:30
ورق روغنی 0.7 mm100*200 cm11 کیلوچینST12تهرانموجود18,290 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 0.7 mm125*250 cm18 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,290 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 0.7 mm125*250 cm18 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود17,290 تومان1399/04/14 09:26
ورق روغنی 0.7 mm125*250 cm18 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,290 تومان1399/04/14 09:30
ورق روغنی 0.7 mm125*250 cm18 کیلوچینST12تهرانموجود18,290 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 0.8 mm100*200 cm13 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,270 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 0.8 mm100*200 cm13 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 0.8 mm100*200 cm13 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:30
ورق روغنی 0.8 mm100*200 cm13 کیلوچینST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 0.8 mm125*250 cm20 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,270 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 0.8 mm125*250 cm20 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,270 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 0.8 mm125*250 cm20 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:30
ورق روغنی 0.8 mm125*250 cm20 کیلوچینST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 0.9 mm100*200 cm14 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,270 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 0.9 mm100*200 cm14 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,270 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 0.9 mm100*200 cm14 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:30
ورق روغنی 0.9 mm100*200 cm14 کیلوچینST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 0.9 mm125*250 cm22 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 0.9 mm125*250 cm22 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,270 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 0.9 mm125*250 cm22 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:30
ورق روغنی 0.9 mm125*250 cm22 کیلوچینST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 1 mm100*200 cm16 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,270 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 1 mm100*200 cm16 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,270 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 1 mm100*200 cm16 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:30
ورق روغنی 1 mm100*200 cm16 کیلوچینST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 1 mm125*250 cm25 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 1 mm125*250 cm25 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 1 mm125*250 cm25 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,230 تومان1399/04/10 10:06
ورق روغنی 1 mm125*250 cm25 کیلوچینST12تهرانموجود18,260 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 1.25 mm100*200 cm20 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,140 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 1.25 mm100*200 cm20 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,170 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 1.25 mm100*200 cm20 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,130 تومان1399/04/10 10:07
ورق روغنی 1.25 mm100*200 cm20 کیلوچینST12تهرانموجود18,160 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 1.25 mm125*250 cm31 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,140 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 1.25 mm125*250 cm31 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,170 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 1.25 mm125*250 cm31 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,120 تومان1399/04/10 10:07
ورق روغنی 1.25 mm125*250 cm31 کیلوچینST12تهرانموجود18,160 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 1.5 mm100*200 cm24 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,140 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 1.5 mm100*200 cm24 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,160 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 1.5 mm100*200 cm24 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,110 تومان1399/04/10 10:07
ورق روغنی 1.5 mm100*200 cm24 کیلوچینST12تهرانموجود18,160 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 1.5 mm125*250 cm38 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,130 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 1.5 mm125*250 cm38 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,170 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 1.5 mm125*250 cm38 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,150 تومان1399/04/14 09:42
ورق روغنی 1.5 mm125*250 cm38 کیلوچینST12تهرانموجود18,150 تومان1399/04/14 09:44
ورق روغنی 2 mm100*200 cm32 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,060 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 2 mm100*200 cm32 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,060 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 2 mm100*200 cm32 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,060 تومان1399/04/14 09:42
ورق روغنی 2 mm100*200 cm32 کیلوچینST12تهرانموجود18,160 تومان1399/04/14 09:44
ورق روغنی 2 mm125*250 cm50 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,060 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 2 mm125*250 cm50 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,570 تومان1399/04/14 09:27
ورق روغنی 2 mm125*250 cm50 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,060 تومان1399/04/14 09:42
ورق روغنی 2 mm125*250 cm50 کیلوچینST12تهرانموجود18,150 تومان1399/04/14 09:44
ورق روغنی 2.5 mm100*200 cm40 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,560 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 2.5 mm100*200 cm40 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,570 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 2.5 mm100*200 cm40 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,530 تومان1399/04/14 09:42
ورق روغنی 2.5 mm100*200 cm40 کیلوچینST12تهرانموجود18,160 تومان1399/04/14 09:44
ورق روغنی 2.5 mm125*250 cm62 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود18,540 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 2.5 mm125*250 cm62 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود18,570 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 2.5 mm125*250 cm62 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود18,550 تومان1399/04/14 09:42
ورق روغنی 2.5 mm125*250 cm62 کیلوچینST12تهرانموجود18,160 تومان1399/04/14 09:44
ورق روغنی 3 mm100*200 cm48 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود19,240 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 3 mm100*200 cm48 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود19,260 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 3 mm100*200 cm48 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود19,250 تومان1399/04/14 09:42
ورق روغنی 3 mm100*200 cm48 کیلوچینST12تهرانموجود19,270 تومان1399/04/14 09:44
ورق روغنی 3 mm125*250 cm75 کیلوفولاد مبارکهST12تهرانموجود19,230 تومان1399/04/14 09:29
ورق روغنی 3 mm125*250 cm75 کیلوغرب آسیاST12تهرانموجود19,260 تومان1399/04/14 09:28
ورق روغنی 3 mm125*250 cm75 کیلوهفت الماسST12تهرانموجود19,250 تومان1399/04/14 09:43
ورق روغنی 3 mm125*250 cm75 کیلوچینST12تهرانموجود19,230 تومان1399/04/14 09:44