قیمت ورق روغنی

محصول ضخامت ابعاد وزن آلیاژ کارخانه مبدا موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق روغنی غرب آسیا 0.4 0.40 100*200 cm 6 ST12 غرب آسیا تهران ناموجود 2021/02/12
ورق روغنی فولاد مبارکه 0.4 0.40 100*200 cm 6 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 33,100 2021/04/20
ورق روغنی چین 0.4 0.40 100*200 cm 6 ST12 چین تهران موجود 2021/02/10
ورق روغنی هفت الماس 0.4 0.40 100*200 cm 6 ST12 هفت الماس تهران موجود 2021/02/07
ورق روغنی فولاد مبارکه 0.5 0.50 100*200 cm 8 ST12 فولاد مبارکه تهران ناموجود 33,000 2021/05/16
ورق روغنی چین 0.5 0.50 100*200 cm 8 ST12 چین تهران موجود 29,800 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 0.5 0.50 100*200 cm 8 ST12 هفت الماس تهران موجود 33,000 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 0.5 0.50 100*200 cm 8 ST12 غرب آسیا تهران ناموجود 33,000 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 0.6 0.60 125*250 cm 15 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 30,000 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 0.6 0.60 125*250 cm 15 ST12 غرب آسیا تهران موجود 30,000 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 0.6 0.60 125*250 cm 15 ST12 هفت الماس تهران موجود 30,000 2021/05/16
ورق روغنی چین 0.6 0.60 125*250 cm 15 ST12 چین تهران موجود 29,700 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 0.7 0.70 100*200 cm 11 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 29,700 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 0.7 0.70 100*200 cm 11 ST12 غرب آسیا تهران موجود 29,200 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.70 100*200 cm 11 ST12 هفت الماس تهران موجود 29,210 2021/05/16
ورق روغنی چین 0.7 0.70 100*200 cm 11 ST12 چین تهران موجود 29,080 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 0.7 0.70 125*250 cm 18 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 29,290 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 0.7 0.70 125*250 cm 18 ST12 غرب آسیا تهران موجود 29,290 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 0.7 0.70 125*250 cm 18 ST12 هفت الماس تهران موجود 29,290 2021/05/16
ورق روغنی چین 0.7 0.70 125*250 cm 18 ST12 چین تهران موجود 29,290 2021/05/16
ورق روغنی چین 0.8 0.80 100*200 cm 13 ST12 چین تهران موجود 29,190 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.80 100*200 cm 13 ST12 هفت الماس تهران موجود 29,190 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 0.8 0.80 100*200 cm 13 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 29,190 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 0.8 0.80 100*200 cm 13 ST12 غرب آسیا تهران موجود 29,190 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 0.8 0.80 125*250 cm 20 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 29,190 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 0.8 0.80 125*250 cm 20 ST12 غرب آسیا تهران موجود 29,190 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 0.8 0.80 125*250 cm 20 ST12 هفت الماس تهران موجود 29,190 2021/05/16
ورق روغنی چین 0.8 0.80 125*250 cm 20 ST12 چین تهران موجود 29,190 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 0.9 0.90 100*200 cm 14 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 27,400 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 0.9 0.90 100*200 cm 14 ST12 غرب آسیا تهران موجود 27,600 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.90 100*200 cm 14 ST12 هفت الماس تهران موجود 27,600 2021/05/16
ورق روغنی چین 0.9 0.90 100*200 cm 14 ST12 چین تهران موجود 27,500 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 0.9 0.90 125*250 cm 22 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 27,500 2021/05/16
ورق روغنی چین 0.9 0.90 125*250 cm 22 ST12 چین تهران موجود 27,400 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 0.9 0.90 125*250 cm 22 ST12 هفت الماس تهران موجود 27,500 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 0.9 0.90 125*250 cm 22 ST12 غرب آسیا تهران موجود 27,500 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 1 1.00 100*200 cm 16 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 26,500 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 1 1.00 100*200 cm 16 ST12 غرب آسیا تهران موجود 26,500 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 1 1.00 100*200 cm 16 ST12 هفت الماس تهران موجود 26,500 2021/05/16
ورق روغنی چین 1 1.00 100*200 cm 16 ST12 چین تهران موجود 26,500 2021/05/16
ورق روغنی چین 1 1.00 125*250 cm 25 ST12 چین تهران موجود 26,300 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 1 1.00 125*250 cm 25 ST12 هفت الماس تهران موجود 26,600 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 1 1.00 125*250 cm 25 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 26,500 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 1 1.00 125*250 cm 25 ST12 غرب آسیا تهران موجود 26,500 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 1.25 1.25 100*200 cm 20 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 25,000 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 1.25 1.25 100*200 cm 20 ST12 غرب آسیا تهران موجود 25,000 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 1.25 1.25 100*200 cm 20 ST12 هفت الماس تهران موجود 25,000 2021/05/16
ورق روغنی چین 1.25 1.25 100*200 cm 20 ST12 چین تهران موجود 25,000 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 1.25 1.25 125*250 cm 31 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 25,000 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 1.25 1.25 125*250 cm 31 ST12 غرب آسیا تهران موجود 25,000 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 1.25 1.25 125*250 cm 31 ST12 هفت الماس تهران موجود 25,000 2021/05/16
ورق روغنی چین 1.25 1.25 125*250 cm 31 ST12 چین تهران موجود 25,000 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 1.5 1.50 100*200 cm 24 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 26,100 2021/05/16
ورق روغنی چین 1.5 1.50 100*200 cm 24 ST12 چین تهران موجود 26,100 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 1.5 1.50 100*200 cm 24 ST12 هفت الماس تهران موجود 26,100 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 1.5 1.50 100*200 cm 24 ST12 غرب آسیا تهران موجود 26,000 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 1.5 1.50 125*250 cm 38 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 26,100 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 1.5 1.50 125*250 cm 38 ST12 غرب آسیا تهران موجود 26,100 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 1.5 1.50 125*250 cm 38 ST12 هفت الماس تهران موجود 26,100 2021/05/16
ورق روغنی چین 1.5 1.50 125*250 cm 38 ST12 چین تهران موجود 25,900 2021/05/16
ورق روغنی چین 2 2.00 100*200 cm 32 ST12 چین تهران موجود 22,600 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 2 2.00 100*200 cm 32 ST12 هفت الماس تهران موجود 22,600 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 2 2.00 100*200 cm 32 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 22,600 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 2 2.00 100*200 cm 32 ST12 غرب آسیا تهران موجود 22,600 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 2 2.00 125*250 cm 50 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 22,600 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 2 2.00 125*250 cm 50 ST12 غرب آسیا تهران موجود 22,800 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 2 2.00 125*250 cm 50 ST12 هفت الماس تهران موجود 22,800 2021/04/20
ورق روغنی چین 2 2.00 125*250 cm 50 ST12 چین تهران موجود 22,600 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 2.5 2.50 100*200 cm 40 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 21,530 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 2.5 2.50 100*200 cm 40 ST12 غرب آسیا تهران موجود 21,420 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 2.5 2.50 100*200 cm 40 ST12 هفت الماس تهران موجود 21,410 2021/05/16
ورق روغنی چین 2.5 2.50 100*200 cm 40 ST12 چین تهران موجود 21,500 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 2.5 2.50 125*250 cm 62 ST12 غرب آسیا تهران موجود 21,500 2021/05/16
ورق روغنی چین 2.5 2.50 125*250 cm 62 ST12 چین تهران موجود 21,500 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 2.5 2.50 125*250 cm 62 ST12 هفت الماس تهران موجود 21,500 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 2.5 2.50 125*250 cm 62 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 21,500 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 3 3.00 100*200 cm 48 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 22,110 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 3 3.00 100*200 cm 48 ST12 غرب آسیا تهران موجود 22,110 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 3 3.00 100*200 cm 48 ST12 هفت الماس تهران موجود 22,100 2021/05/16
ورق روغنی چین 3 3.00 100*200 cm 48 ST12 چین تهران موجود 22,100 2021/05/16
ورق روغنی فولاد مبارکه 3 3.00 125*250 cm 75 ST12 فولاد مبارکه تهران موجود 22,100 2021/05/16
ورق روغنی غرب آسیا 3 3.00 125*250 cm 75 ST12 غرب آسیا تهران موجود 22,100 2021/05/16
ورق روغنی هفت الماس 3 3.00 125*250 cm 75 ST12 هفت الماس تهران موجود 22,100 2021/05/16
ورق روغنی چین 3 3.00 125*250 cm 75 ST12 چین تهران موجود 22,100 2021/05/16
ضخامت آلیاژ کارخانه