قیمت ورق سیاه

محصول ضخامت آلیاژ ابعاد وزن کارخانه مبدا موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار بروزرسانی
ورق سیاه 2 ST37 100*200 32 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 24,100 2021/04/28
ورق سیاه 2 ST37 125*250 50 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 24,100 2021/04/28
ورق سیاه 3 ST37 100*200 48 کیلو روسیه M.M.K تهران موجود 24,000 2021/04/28
ورق سیاه 3 ST37 100*200 48 کیلو فولاد مبارکه تهران ناموجود 2021/04/19
ورق سیاه 3 ST37 100*200 48 کیلو روسیه M.M.K تهران ناموجود 2021/02/16
ورق سیاه 3 ST37 100*200 48 کیلو فولاد مبارکه تهران ناموجود 2021/04/19
ورق سیاه 3 ST37 125*250 75 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 24,000 2021/04/28
ورق سیاه 3 ST37 125*250 75 کیلو روسیه M.M.K تهران موجود 24,000 2021/07/01
ورق سیاه 3 ST37 125*250 75 کیلو فولاد مبارکه تهران ناموجود 2021/02/16
ورق سیاه 3 ST37 125*250 75 کیلو روسیه M.M.K تهران ناموجود 2021/04/19
ورق سیاه 3 ST37 150*600 216 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 24,100 2021/07/01
ورق سیاه 3 ST37 150*600 216 کیلو روسیه M.M.K تهران ناموجود 2021/04/19
ورق سیاه 4 ST37 100*200 64 کیلو فولاد مبارکه تهران ناموجود 2021/04/19
ورق سیاه 4 ST37 100*200 64 کیلو روسیه M.M.K تهران ناموجود 2021/04/19
ورق سیاه 4 ST37 125*250 100 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 23,900 2021/07/01
ورق سیاه 4 ST37 125*250 100 کیلو روسیه M.M.K تهران ناموجود 2021/04/19
ورق سیاه 4 ST37 150*600 288 کیلو فولاد مبارکه تهران ناموجود 2021/04/19
ورق سیاه 4 ST37 150*600 288 کیلو روسیه M.M.K تهران موجود 23,900 2021/07/01
ورق سیاه 5 ST37 100*200 80 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 23,800 2021/04/28
ورق سیاه 5 ST37 150*600 360 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 23,800 2021/04/28
ورق سیاه 6 ST37 100*200 96 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 23,600 2021/04/28
ورق سیاه 6 ST37 150*600 432 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 23,600 2021/07/01
ورق سیاه 8 ST37 150*600 576 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 23,400 2021/07/01
ورق سیاه 8 ST37 200*600 768 کیلو اکسین اهواز تهران موجود 23,400 2021/07/01
ورق سیاه 10 ST37 150*600 720 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 23,000 2021/04/28
ورق سیاه 10 ST37 200*600 960 کیلو اکسین اهواز تهران موجود 23,000 2021/04/28
ورق سیاه 12 ST37 120*600 691 کیلو گیلان تهران موجود 23,000 2021/04/28
ورق سیاه 12 ST37 120*600 691 کیلو قطعات فولادی تهران موجود 23,000 2021/04/28
ورق سیاه 12 ST37 150*600 864 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 23,000 2021/07/01
ورق سیاه 12 ST37 200*600 1152 کیلو اکسین اهواز تهران موجود 23,000 2021/07/01
ورق سیاه 15 ST37 125*600 900 کیلو کاویان تهران موجود 23,000 2021/04/28
ورق سیاه 15 ST37 125*600 900 کیلو گیلان تهران موجود 23,000 2021/07/01
ورق سیاه 15 ST37 125*600 900 کیلو قطعات فولادی تهران موجود 23,000 2021/07/01
ورق سیاه 15 ST37 150*600 1080 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 23,000 2021/04/28
ورق سیاه 15 ST37 200*600 1440 کیلو اکسین اهواز تهران موجود 23,000 2021/04/28
ورق سیاه 20 ST37 125*600 1200 کیلو کاویان تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 20 ST37 125*600 1200 کیلو گیلان تهران موجود 21,500 2021/07/01
ورق سیاه 20 ST37 125*600 1200 کیلو قطعات فولادی تهران موجود 21,500 2021/07/01
ورق سیاه 20 ST37 150*600 1440 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 20 ST37 200*600 1920 کیلو اکسین اهواز تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 25 ST37 125*600 1500 کیلو کاویان تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 25 ST37 125*600 1500 کیلو گیلان تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 25 ST37 125*600 1500 کیلو قطعات فولادی تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 25 ST37 150*600 1800 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 25 ST37 200*600 2400 کیلو اکسین اهواز تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 30 ST37 125*600 1800 کیلو کاویان تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 30 ST37 125*600 1800 کیلو گیلان تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 30 ST37 125*600 1800 کیلو قطعات فولادی تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 30 ST37 150*600 2160 کیلو فولاد مبارکه تهران موجود 21,500 2021/04/28
ورق سیاه 30 ST37 200*600 2880 کیلو اکسین اهواز تهران موجود 21,500 2021/04/28