قیمت ورق سیاه

محصولکارخانهابعادوزنآلیاژبارگیری ازموجودیقیمتبروزرسانی
ورق سیاهفولاد مبارکه100*200 cm32 کیلوST37تهرانموجود10,440 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهفولاد مبارکه125*250 cm50 کیلوST37تهرانموجود10,240 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهفولاد مبارکه100*200 cm48 کیلوST37تهرانموجود10,320 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهروسیه M.M.K100*200 cm48 کیلوST37تهرانموجود10,530 تومان1399/04/10 09:49
ورق سیاهفولاد مبارکه100*200 cm48 کیلوST37تهرانموجود10,320 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهروسیه M.M.K100*200 cm48 کیلوST37تهرانموجود10,530 تومان1399/04/10 09:50
ورق سیاهفولاد مبارکه125*250 cm75 کیلوST37تهرانموجود10,320 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهروسیه M.M.K125*250 cm75 کیلوST37تهرانموجود10,430 تومان1399/04/10 09:49
ورق سیاهفولاد مبارکه125*250 cm75 کیلوST37تهرانموجود10,320 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهروسیه M.M.K125*250 cm75 کیلوST37تهرانموجود10,430 تومان1399/04/10 09:50
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm216 کیلوST37تهرانموجود10,370 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهروسیه M.M.K150*600 cm216 کیلوST37تهرانموجود10,430 تومان1399/04/10 09:50
ورق سیاهفولاد مبارکه100*200 cm64 کیلوST37تهرانموجود10,530 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهروسیه M.M.K100*200 cm64 کیلوST37تهرانموجود10,520 تومان1399/04/10 09:50
ورق سیاهفولاد مبارکه125*250 cm100 کیلوST37تهرانموجود10,540 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهروسیه M.M.K125*250 cm100 کیلوST37تهرانموجود10,420 تومان1399/04/10 09:50
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm288 کیلوST37تهرانموجود10,070 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهروسیه M.M.K150*600 cm288 کیلوST37تهرانموجود10,530 تومان1399/04/10 09:50
ورق سیاهفولاد مبارکه100*200 cm80 کیلوST37تهرانموجود10,470 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm360 کیلوST37تهرانموجود10,070 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهفولاد مبارکه100*200 cm96 کیلوST37تهرانموجود10,730 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm432 کیلوST37تهرانموجود10,270 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm576 کیلوST37تهرانموجود11,070 تومان1399/04/10 09:51
ورق سیاهاکسین اهواز200*600 cm768 کیلوST37تهرانموجود10,400 تومان1399/04/10 09:49
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm720 کیلوST37تهرانموجود11,070 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهاکسین اهواز200*600 cm960 کیلوST37تهرانموجود10,480 تومان1399/04/10 09:49
ورق سیاهگیلان120*600 cm691 کیلوST37تهرانموجود9,800 تومان1399/04/10 09:53
ورق سیاهقطعات فولادی120*600 cm691 کیلوST37تهرانموجود9,830 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm864 کیلوST37تهرانموجود11,070 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهاکسین اهواز200*600 cm1152 کیلوST37تهرانموجود10,880 تومان1399/04/10 09:49
ورق سیاهکاویان125*600 cm900 کیلوST37تهرانموجود9,880 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهگیلان125*600 cm900 کیلوST37تهرانموجود9,790 تومان1399/04/10 09:53
ورق سیاهقطعات فولادی125*600 cm900 کیلوST37تهرانموجود9,800 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm1080 کیلوST37تهرانموجود11,070 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهاکسین اهواز200*600 cm1440 کیلوST37تهرانموجود10,870 تومان1399/04/10 09:49
ورق سیاهکاویان125*600 cm1200 کیلوST37تهرانموجود9,230 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهگیلان125*600 cm1200 کیلوST37تهرانموجود10,350 تومان1399/04/10 09:53
ورق سیاهقطعات فولادی125*600 cm1200 کیلوST37تهرانموجود9,150 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm1440 کیلوST37تهرانموجود10,820 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهاکسین اهواز200*600 cm1920 کیلوST37تهرانموجود10,480 تومان1399/04/10 09:49
ورق سیاهکاویان125*600 cm1500 کیلوST37تهرانموجود10,230 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهگیلان125*600 cm1500 کیلوST37تهرانموجود10,230 تومان1399/04/10 09:53
ورق سیاهقطعات فولادی125*600 cm1500 کیلوST37تهرانموجود10,260 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm1800 کیلوST37تهرانموجود10,820 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهاکسین اهواز200*600 cm2400 کیلوST37تهرانموجود10,780 تومان1399/04/10 09:49
ورق سیاهکاویان125*600 cm1800 کیلوST37تهرانموجود10,390 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهگیلان125*600 cm1800 کیلوST37تهرانموجود10,360 تومان1399/04/10 09:53
ورق سیاهقطعات فولادی125*600 cm1800 کیلوST37تهرانموجود10,400 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهفولاد مبارکه150*600 cm2160 کیلوST37تهرانموجود10,820 تومان1399/04/10 09:52
ورق سیاهاکسین اهواز200*600 cm2880 کیلوST37تهرانموجود10,480 تومان1399/04/10 09:49