قیمت ورق پانچ

محصولابعادکارخانهانبارموجودیقیمتبروزرسانی
ورق پانچ 1 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود315,000 تومان1399/04/10 10:14
ورق پانچ 1.5 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود440,000 تومان1399/04/10 10:14
ورق پانچ 2 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود390,000 تومان1399/04/10 10:14
ورق پانچ 2.5 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود460,000 تومان1399/04/10 10:14
ورق پانچ 3 mm100*200 cmفولاد مبارکهتهرانموجود540,000 تومان1399/04/10 10:14
ورق پانچ 4 mm100 cm*سفارشیفولاد مبارکهتهرانموجود730,000 تومان1399/04/10 10:15
ورق پانچ 5 mm100 cm*سفارشیفولاد مبارکهتهرانموجود0 تومان1399/04/08 13:16